Novinka – FARBIČKA KREATÍVNA ŠKOLIČKA

Prichádzame s NOVINKOU   http://farbicka.com

FARBIČKA KREATÍVNA ŠKOLIČKA!

Nový záujmový kreatívny krúžok šitý na mieru našim Predškolákom a v samostatnom programe špeciálne Prípravkárom.

Základné informácie:

Farbička Kreatívna Školička poskytuje následnú odbornú vzdelávaciu aktivitu detí, formou organizovania voľného času detí v menších pracovných skupinách, so zameraním na:

  • kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa,

  • rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

Pod vedením diplomovaného odborného pedagóga majú deti v predškolskom veku, počas programu priestor, podľa individuálnych potrieb a vlastným tempom:

  • hravou formou prehĺbiť a rozvinúť vybrané osobnostné oblasti ( napr. schopnosť adaptácie v kolektíve, schopnosť individuálneho prejavu v novom kolektíve, schopnosť prevziať a stotožniť sa s tímovou rolou v skupine, verbálny a neverbálny prejav, pomoc pri získavaní istoty v novom prostredí a kolektíve ),

  • pomocou kreatívnych aktivít cielene nie len získavať nové, ale aj prehlbovať a rozvíjať už nadobudnuté schopnosti a zručnosti ( napr. jemná a hrubá motorika, slovná zásoba a vyjadrovanie, vizuomotorická koordinácia, zrakového a sluchového vnímania a vnímania priestoru a času ),

  • deti v „ prípravke“ nadviazať na základný proces prípravy k nástupu do prvého ročníka základnej školy, zdokonaliť okrem už vyššie uvedeného aj oblasť rozumového poznávania, chápania vzťahov a súvislostí, v kategóriách množstva, poradia a následnosti, pamäťové schopnosti, kontrolovať okamžité nápady a impulzy a schopnosť dlhšiu dobu vedome zameriavať pozornosť žiaducim smerom,

  • vhodnou formou ďalej rozvíjať emocionálnu, sociálnu a pracovnú vyspelosť.

    Ďalšie informácie a podrobnosti čoskoro. V prípade záujmu a otázok sme Vám k dispozícii na tel. čísle: tel: 0944 324 777 a mailovej adrese: farbicka@farbicka.com.

    Tešíme sa na Vás, Tím kreatívnej školičky FARBIČKA.